RASPORED POSTER PREZETNACIJA ZA 09.10.2022.

9.10.2022 od 11:30 do 12:00
Moderator: asist. dr D. Agić
SEKUNDARNI KOŠTANI HOČKINOV LIMFOM KAO KASNA KOMPLIKACIJA LEČENJA DIFUZNOG B-KRUPNOĆELIJSKOG NEHOČKINSKOG LIMFOMA: PRIKAZ SLUČAJA.
Cvetković Z, Novković A, Bibić T, Marinković G, Tanasijević M, Ivanović A.
ZNAČAJ ODREĐIVANJA HEPCIDINA KOD BOLESNIKA SA FILADELFIJA-NEGATIVNIM MIJELOPROLIFERATIVNIM NEOPLAZMAMA – ISKUSTVO JEDNOG CENTRA.
Cvetković Z, Libek V, Marinković G, Novković A, Kulić A, Strugar A.
POREĐENJE KLINIČKIH, LABORATORIJSKIH PARAMETARA I ISHODA KOD PACIJENATA SA LIMFOPROLIFERATIVNIM OBOLJENJIMA I KONKOMITANTNOM COVID19 INFEKCIJOM I PACIJENTIMA IZ OPŠTE POPULACIJE-ISKUSTVO IZ TRI UNIVERZITETSKA CENTRA.
Divac A, Cvetković Z, Marković K, Stanisavljević N, Živković R, Bukurecki I, Radovanović D, Bibić T, Vukosavljević N, Zdravković M, Marković O.
KONKOMITANTNI MYCOSIS FUNGOIDES I RETROPERITONEALNI ANGIOSARKOM-PRIKAZ SLUČAJA.
Jevtić M, Petković I, Đorđević M, Stanković M.
EKSPRESIJA GENA BCL11A U HRONIČNOJ LIMFOCITNOJ LEUKEMIJI.
Karan-Đurašević T, Ugrin M, Marjanović I, Kostić T, Vuković V, Tomić K, Otašević V, Antić D, Mihaljević B, Pavlović S, Tošić N.
UNICENTRIČNA KASTLMANOVA BOLEST BUBREŽNOG PARENHIMA: PRIKAZ SLUČAJA.
Marinković G,, Cvetković Z, Cvetković B, Miladinović N, Čotrić V.
HIPERKALCEMIJA KOD BOLESNIKA SA DIFUZNIM B KRUPNOĆELIJSKIM LIMFOMOM – PRIKAZ SLUČAJA.
Mladenović Radovanović S.
PRIKAZ PACIJENTA SA CASTELMANOVOM BOLEŠĆU.
Teodorović B, Trifunović D, Teodorović Dj.


9.10.2022 od 11:25 do 12:00
Moderator: dr Z. Milojević
HRONIČNA MIJELOIDNA LEUKEMIJA UDRUŽENA SA LIMFOIDNIM NEOPLAZMAMA – PRIKAZ SERIJE SLUČAJEVA.
Bjelogrlić D, Perčić I, Dokić M, Urošević I, Milošević I.
HAIRY CELL LEUKEMIJA I HIPOPLASTIČNI OBLIK MIJELODISPLASTIČNOG SINDROMA - NEUOBIČAJENA KOEGZISTENCIJA-.
Leković D, Cvetković M, Smiljanić M, Bodrožić J, Mandić B, Milošević R, Sefer D, Kraguljac-Kurtović N, Peruničić-Jovanović M.
IMATINIB U PRVOJ LINIJI LEČENJA HRONIČNE MIJELOIDNE LEUKEMIJE-DVE DECENIJE ISKUSTVA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE.
Leković D, Jovanović J, Đorđević V, Milošević V, Cvetković M, Bodrozić J, Mandić B, Smiljanić M, Bogdanović A.
RAZVOJ HML KOD BOLESNIKA SA HIV INFEKCIJOM-DA LI INHIBITORI TIROZIN KINAZE IMAJU UTICAJA NA ELIMINACIJU VIRUSA?
Leković D, Cvetković M, Jovanović J, Ranin J, Bogdanović A.
TRANSFUZIONO ZAVISNA ANEMIJA KAO PREZENTUJUĆA MANIFESTACIJA HIPERPLAZIJE TIMUSA – PRIKAZ SLUČAJA
Leković D, Mandić B, Ivanović J, Cvetković M, Bodrožić J, Smiljanić M, Sefer D.
UČESTALOST JAK2V627V MUTACIJE KOD PACIJENATA SA TROMBOCITOZOM.
Strnad M, Todorić- Živanović B, Tarabar O, Elez M, Stamatović D.
DETEKCIJA MUTACIJA TIROZIN KINAZNOG DOMENA BCR-ABL GENA KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM, REZISTENTNIH NA TERAPIJU TIROZIN KINAZNIM INHIBITORIMA.
Todorić-Živanović B, Strnad M, Bogdanović A, Elez M, Stamatović D.
PRIMENA NEUTRALIŠUĆIH ANTITELA KOD IMUNOKOMPROMITOVANIH PACIJENATA SA ASIMPTOMATSKIM ILI BLAGIM OBLIKOM COVID-19 INFEKCIJE.
Tomić V, Vlaisavljević N, Urošević I, Savić A, Milošević I, Perčić I, Sekulić B, Agić D, Rajić N, Savić I, Vranješ M, El Farra A, Dokić M, Raković N, Bjelogrlić D, Mićanović B, Ilić J, Jovanović J.
PREDIKTIVNI ZNAČAJ R-MCI U OBOLELIH OD MULTIPLOG MIJELOMA – ISKUSTVO JEDNOG CENTRA.
Vlaisavljević N, Tomić V, Urošević I, Milošević I, Savić A, Perčić I, Sekulić B, Agić D, Rajić N, Savić I, Vranješ M, El Farra A, Dokić M, Đurđević N, Bjelogrlić D, Mićanović B, Ilić J, Jovanović J.
9.10.2022 od 11.30 do 12:00
Moderator dr V. Nikolić
IMUNOMODULATORNI I ANTIFIBROTIČNI EFEKAT HIDROKSIUREOM TRETIRANIH MEZENHIMALNIH STROMALNIH ĆELIJA.
Kapor S, Radojković M, Kapor S, Apostolović M, Ljuboja A, Filipović B, Marjanović Haljilji M, Kiurski S, Al Kiswani J, Cvrkotić M, Santibanez JF.
PATOLOŠKI KOLPOSKOPSKI NALAZ SA NEGATIVNOM CITOLOGIJOM GRLIĆA MATERICE: TREBA ISKLJUČITI PRIMARNI LIMFOM GRLIĆA MATERICE.
Purić M, Ristić D, Milanović N, Kojić A.
EKSPRESIJA CD5 U DIFUZNOM B KRUPNOĆELIJSKOM LIMFOMU: POVEZANOST SA LOŠOM PROGNOZOM I RECIDIVIMA U CNS.
Radovanović D, Divac A, Terzić T, Denčić M, Živković R, Bukurecki I, Nikolić V, Markovic O.
HRONIČNI LIMFOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJ NK ĆELIJA SA INFILTRACIJOM JETRE – PRIKAZ SLUČAJA.
Šarac S, Otaševic V, Dragović Ivančević T, Vuković V, Tomić K, Mihaljević B, Antić D.
NAŠA ISKUSTVA SA PRIMENOM KLADRIBINA U LEČENJU TRIHOLEUKEMIJE.
Sekulić B, Ilić J, Savić A, Milošević I, Rajić N, Agić D, Vlaisavljević N, Perčić I, Savić I, Dokić M, Urošević I.
CIKLIČNA TROMBOCITOPENIJA – PRIKAZ SLUČAJA.
Sekulić B, Ilić J, Vlaisavljević N, Mićanović B, Urošević I.
HISTIOCITNI SARKOM, RIJEDAK MALIGNI TUMOR: PRIKAZ SLUČAJA.
Žarić E, Rubežić I, Muminović S, Đurović M, Miketić I, Šaban J, Đurđić D.
SISTEMSKA MASTOCITOZA – DIJAGNOSTIČKI IZAZOV: PRIKAZ SLUČAJA
Žarić E, Rubežić I, Šaban J, Muminović S, Đurović M, Marojević S, Mikić N.
IKSAZOMIB, LENALIDOMID AND DEKSAMETAZON (IRD) PROTOKOL KOD RELAPSNOG I REFRAKTARNOG MULTIPLOG MIJELOMA (RRMM): STUDIJA JEDNOG CENTRA.
Žarić E, Popović A, Vujičić V, Bakić N.
9.10.2022 od 11.30 do 12:00
Moderator: asist. dr N. Stanisavljević
PROTEIN C I PROTEIN S KAO PROGNOSTIČKI PARAMETRI U SARS-COV-2 INFEKCIJI.
Aleksić S, Jovanović D, Dragović A, Anđelković T, Sretenović S, Đurđević P.
BROJ TROMBOCITA I TROMBOCITNI INDEXI U SARS-COV2 INFEKCIJI.
Aleksić S, Đukić S, Sretenović S, Anđelković T, Dragović A, Đurđević P.
HEMORAGIJSKI SINDROM U SARS-COV-2 INFEKCIJI: POSLEDICA VIRUSA ILI ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE-PRIKAZ SERIJE SLUČAJEVA.
Aleksić S, Đukić S, Sretenović S, Dragović A, Anđelković T, Đurđević P.
HRONIČNA IMUNA TROMBOCITOPENIJA, DILEMA? - PRIKAZ SLUČAJA.
Anđelković T, Sretenović S, Dragović A, Aleksić S, Đurđević P.
UČESTALOST I KARAKTERISTIKE SARS-CoV-19 INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM.
Bodrožić J, Miljić P.
TEŠKOĆE U PRIMENI REDOVNE INTRAVENSKE PROFILAKTIČKE TERAPIJE KOD BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM.
Bodrožić J, Miljić P.
VAKCINACIJA PROTIV SARS-CoV-2 INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA HEMOFILIJOM.
Bodrožić J, Miljić P.
ŽIVOTNO-UGROŽAVAJUĆI HEMATOM NASTAO NAKON VAĐENJA ZUBA KOD PACIJENTA SA HEMOFILIJOM A I INHIBITORIMA.
Drašković D, Vučić M.

Kliknite na određeni dan kako bi ste videli detaljan raspored za taj dan.

6. Oktobar 2022. godine

7. Oktobar 2022. godine

8. Oktobar 2022. godine

9. Oktobar 2022. godine


Oralne prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Oralne prezentacije 9. Oktobar 2022. godine


Poster prezentacije 7. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 9. Oktobar 2022. godine

GENERALNI SPONZOR

Roche

ZLATNI SPONZOR

Amicus
novartis

SREBRNI SPONZOR

Takeda

BRONZANI SPONZOR

Pfizer
AstraZeneca

SPONZORI I IZLAGAČI

MSD
Gilead
Medicopharmacia
Novonordisk
Abbvie
Ewo Pharm
OctaPharma
Sandoz
Farmix
Rheilife
Hemofarm
Janssen
Kedrion
OktalPharm