RASPORED POSTER PREZETNACIJA ZA 07.10.2022.

7.10.2022 od 17:00 do 18:00
Moderator: Prof. dr N. Anđelković
TRANSFUZIJA KOMPONENATA KRVI – KLJUČNA KARIKA U LEČENJU DISEMINOVANE INTRAVASKULARNE KOAGULOPATIJE KOD AKUTNE PROMIJELOCITNE LEUKEMIJE.
Andrić B, Mićić D, Šerbić O, Radonjić Z.
CITOGENETSKE ABNORMALNOSTI U AKUTNOJ MIJELOIDNOJ LEUKEMIJI ODRASLIH.
Bižić-Radulović S, Đorđević V, Jovanović J, Kraguljac-Kurtović N, Jaković Lj, Mitrović M, Virijević M, Vidović A, Suvajdžić-Vuković N, Bogdanović A.
PRIKAZ SLUČAJA BOLESNICE SA SEKUNDARNOM AKUTNOM BCR/ABL POZITIVNOM B-LIMFOBLASTNOM LEUKEMIJOM NAKON LEČENOG KARCINOM DOJKE I DUGOGODIŠNJEG LEČENJA HIDROXIUREOM ZBOG POLICITEMIJE.
El Farra A, Perčić I, Dokić M, Dragičević Jojkić M, Agić D, Bjelogrlić D, Ćuk D.
DISEMINOVANA TUBERKULOZA KAO UZROK SMRTNOG ISHODA KOD MLADE BOLESNICE SA AKUTNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM.
Gunjak T, Rajić J, Terzić T, Đorđević M, Vidović A.
MIJELOIDNI SARKOM PANKREASA – PRIKAZ SLUČAJA.
Ilić J, Sekulić B, Savić A, Tomić V, Ivanov D, Urošević I.
MORFOLOŠKI I IMUNOFENOTIPSKI PROFIL AKUTNE MIJELOIDNE LEUKEMIJE SA MUTIRANIM NUKLEOFOZMINOM (NPM1).
Jaković Lj, Kraguljac Kurtović N, Đorđević V, Knežević V, Jovanović J, Dragović Ivančević T, Bižić S, Bogdanović A.
UČESTALOST VAKCINACIJE PROTIV COVID19 INFEKCIJE I POŠTOVANJE INTERNACIONALNIH PREPORUKA KOD OSOBA SA UROĐENIM TEŠKIM POREMEĆAJIMA HEMOSTAZE NA TERITORIJI VOJVODINE.
Mićanović B, Rajić N, Urošević I, Savić A, Milošević I, Savić I, Vlaisavljević N, Sekulić B, Dokić M, Ilić J, Tomić V, Bjelogrlić D.
PACIJENT SA UROĐENOM I STEČENOM TROMBOFILIJOM – PRIKAZ SLUČAJA.
Miljković E, Marković D, Marjanović G, Vučić M.
NOVI KONCEPT LEČENJA BOLESNIKA SA BLASTOIDNOM NEOPLAZMOM PLAZOCITOIDNIH DENDRITIČNIH ĆELIJA, PRIKAZ SLUČAJA.
Milošević V, Rajić J, Bogdanović A, Peruničić Jovanović M, Kraguljac Kurtović N, Jovanović J, Vidović A.
TROMBOZA DUBOKIH VENA KAO PREZENTUJUĆI SIMPTOM SARS-CoV-2 INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA PAROKSIZMALNOM NOĆNOM HEMOGLOBINURIJOM.
Pravdić Z, Mitrović M, Bogdanović A, Virijević M, Sabljić N, Pantić N, Suvajdžić Vuković N.
AKUTNA LEUKEMIJA I KOVID-19 INFEKCIJA: KLINIČKE KARAKTERISTIKE I FAKTORI RIZIKA ZA MORTALITET.
Pravdić Z, Mitrović M, Pantić N, Sabljić N, Vučić M, Bukumirić Z, Virijević M, Rajić J, Todorović Balint M, Vidović A, Suvajdžić Vuković N.
ZAHVATANJE CNS-A KOD MLAĐIH PACIJENATA SA AKUTNOM MONOBLASTNOM LEUKEMIJOM.
Veličković S, Marjanović G, Vučić M, Miljković E, Nikolić V, Simonović O, Veličković F, Bulajić J.
EFIKASNOST I KLINIČKI ISHOD PRIMENE PROTOKOLA FLAG-IDA KOD PACIJENATA SA RELAPS I REFRAKTERNOM AKUTNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM.
Virijević M, Pravdić Z, Mitrović M, Pantić N, Sabljić N, Dudok D, Novković A, Cvetković M, Đorđević V, Jovanović J, Bižić Radulović S, Đunić I, Todorović-Balint M, Vidović A, Suvajdžić-Vuković N.
KLINIČKO-PATOLOŠKE KARAKTERISTIKE I ISHOD CD5 POZITIVNOG DIFUZNOG B KRUPNOĆELIJSKOG LIMFOMA I ZNAČAJ NIVOA EKSPRESIJE CD5: DESETOGODIŠNJE ISKUSTVO KLINIKE ZA HEMATOLOGIJU UKCS.
Vuković V, Karan-Djurašević T, Otašević V, Šarac S, Sabljić N, Antić D, Djurašinović V, Tomić-Vujović K, Mihaljević B.

7.10.2022 od 17:00 do 18:00
Doc. dr O. Marković
BIOMARKERI METABOLIZMA GVOŽĐA U LIMFOPROLIFERATIVNIM NEOPLAZMAMA
Agić D, Čabarkapa V, Milošević I, Perčić I, Nikolić S, Vlaisavljević N, Urošević I, Rajić N, Dragičević Jojkić M, Popović S.
IBRUTINIB U TERAPIJI PRETRETIRANIH BOLESNIKA-ISKUSTVA JEDNOG CENTRA.
Agić D, Urošević I, Rajić N, Milošević I, Savić A, Sekulić B, Perčić I,, Jovanović J, Raković N, Savić I.
UTICAJ PRISUSTVA CITOPENIJA NA PRIMENU ANTILIMFOMSKE TERAPIJE.
Jovanović J, Agić D, Milošević I, Perčić I, Sekulić B, Vlaisavljević N, El Farra A, Savić I, Tomić V, Raković N, Urošević I.
TROMBOZA DUBOKIH VENA DONJIH EKSTREMITETA KOD PACIJENTA SA ATREZIJOM DONJE ŠUPLJE VENE I HIPOPLAZIJOM DESNOG BUBREGA (KILT SINDROM): PRIKAZ SLUČAJA.
Pantić N, Cvetković M, Virijević M, Pravdić Z, Dragaš M, Šarac S, Sabljić N, Suvajdžić-Vuković N, Mitrović M.
KOVID-19 KOD PACIJENATA OBOLELIH OD HRONIČNE IMUNOLOŠKE TROMBOCITOPENIJE KOJI SE LEČE AGONISTIMA TROMBOPOETINSKIH RECEPTORA: ISKUSTVO JEDNOG CENTRA.
Pantic N, Suvajdzic-Vukovic N, Virijevic M, Pravdic Z, Sabljic N, Cvetkovic M, Adzic-Vukicevic T, Mitrovic M.
ROTACIONA TROMBOELASTOMETRIJA (ROTEM) KOD PACIJENATA SA COVID–19.
Sabljić N, Pantić N, Cvetković Z, Živković Dakić A, Bukumirić Z, Libek V, Savić N, Milenković B, Virijević M, Vučinić V, Milošević I, Pravdić Z, Suvajdžić Vuković N, Fareed J, Antić D, Mitrović M.
ARTERIJSKE TROMBOZE U AKUTNOJ MIJELOIDNOJ LEUKEMIJI.
Sabljić N, Pantić N, Virijević M, Pravdić Z, Rajić J, Bukumirić Z, Cvetković M, Suvajdžić Vuković N, Vidović A, Mitrović M.
ELTROMBOPAG POTENCIJALNI ANTI SARS –COV-2 EFEKAT–PRIKAZ SLUČAJA
Simonović O, Drašković D, Nikolić V, Veličković S, Mladenović A, Tasić D, Vučić M.
INFLAMACIJA U KLASIČNOM HOČKINOVOM LIMFOMU I UTICAJ SARS- CoV-2 VIRUSA.
Simonović O, Vučić M, Marjanović G.
KLASIČNI HOČKINOV LIMFOM I ONKOLITIČKI EFEKAT SARS- CoV-2 VIRUSA.
Simonovic O, Vucic M, Marjanovic G.
IMUNOHISTOHEMIJSKI BCL2+ I BCL6+ SU PREDIKTORI LOŠEG ODGOVORA NA PRVU TERAPIJSKU LINIJU OBOLELIH OD MORBUS HODGKIN - ISKUSTVO JEDNOG CENTRA.
Sretenović S, Anđelković T, Dragović A, Đurđević P, Stefanović S.
HIGH GRADE B LIMFOM, DA LI IMAMO REŠENJE?
Sretenović S, Đurđević P.
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ RAZLIČITIH VRSTA NEUTROPENIJE KOD HLL PACIJENATA LEČENIH RFC-om.
Tomić K, Đurašinović V, Antić D, Vuković V, Otašević V, Kraguljac-Kurtović N, Jovanović J, Mihaljević B.

7.10.2022 od 17:00 do 18:00
Moderator: dr N. Vlaisavljević
SOLITARNI EKSTRAMEDULARNI PLAZMOCITOM MEDIJASTINUMA: DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOV.
Bibić T, Cvetković Z, Bila J, Marinković G, Novković A.
MAŠINSKO UČENJE I VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U HEMATOLOGIJI U ERI MEDICINE 4.0.
Ćojbašić I, Ćojbašić Ž.
KLINIČKI ISHOD COVID-19 INFEKCIJE KOD PACIJENATA SA HRONIČNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM.
Ćojbašić I, Marković D, Miljković E, Golubović I, Lilić B, Mladenović A.
PREKID TERAPIJE INHIBITORIMA TIROZIN KINAZE (TKI) KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM (HML) U HRONIČNOJ FAZI – PRIKAZ SERIJE SLUČAJEVA BOLESNIKA LEČENIH U UKCV.
Dokić M, Perčić I, Urošević I, Bjelogrlić D, Agić D, Dragičević-Jojkić M, El Farra A, Sekulić B .
INFEKCIJE TOKOM LEČENJA RUKSOLITINIBOM KOD BOLESNIKA SA MIJELOFIBROZOM.
Dokić M, Perčić I, Urošević I, Bjelogrlić D, Agić D, El Farra A, Dragičević-Jojkić M, Vranješ M, Vlaisavljević N, Milošević I.
DETEKCIJA PNH KLONOVA VISOKO SENZITIVNOM METODOM PROTOČNE CITOMETRIJE.
Dragović Ivančević T, Kraguljac-Kurtović N, Knežević V, Mitrović M, Bodrožić J, Miljić P, Bogdanović A.
GOŠEOVA BOLEST TIP 1 – PRIKAZ PACIJENTA.
Golubović I, Vučić M, Čojbašić I, Nikolić V, Mladenović A, Lilić B.
DARATUMUMAB U TERAPIJI PLAZMAĆELIJSKE LEUKEMIJE – PRIKAZ SLUČAJA.
Kojić A, Purić M, Milanović N, Ristić D, Živković B.
TINJAJUĆA SISTEMSKA MASTOCITOZA - PRIKAZ SLUČAJA.
Lilić B, Vučić M, Nikolić V, Krstić M, Stojnev S, Golubović I.
AL AMILOIDOZA: DESETOGODIŠNJE ISKUSTVO KLINIKE ZA HEMATOLOGIJU.
Mitrović M, Sretenović A, Peruničić Jovanović M, Bukumirić Z, Bila J.
LIGHT CHAIN AMYLOIDOSIS – A CASE REPORT.
Popova-Labachevska M, Trajkova S, Pivkova-Veljanovska A, Stojanoski Z, Stojanovska-Jakimovska S, Ridova N, Ivanovski M, Panovska-Stavridis I.
ERADIKACIJA HRONIČNOG HEPATITISA C KOD PACIJENATA SA HEMOFILIJOM.
Rajić N, Ružić M, Rajić N, Urošević I, Dragičević Jojkić M, Preveden T, Pete M, Fabri M.
DA LI SE HEMODIJALIZA SA MEMBRANAMA KOJE IMAJU VELIKE PORE MOŽE PREPORUČITI KAO RUTINSKA TERAPIJA ZA LEČENJE MIJELOMSKOG BUBREGA?
Tasić D, Simonović O.
ŠIKONINSKI DERIVATI IZOLOVANI IZ ONOSMA VISIANII SMANJUJU EKSPRESIJU FOSFORILISANOG STAT3 U LEUKEMIJSKIM ĆELIJAMA I ISPOLJAVAJU ANTITUMORSKU DEJSTVO.
Todorović Ž, Milovanović J, Vuković N, Vukić M, Milovanović M, Arsenijević N, Đurđević P.

Kliknite na određeni dan kako bi ste videli detaljan raspored za taj dan.

6. Oktobar 2022. godine

7. Oktobar 2022. godine

8. Oktobar 2022. godine

9. Oktobar 2022. godine


Oralne prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Oralne prezentacije 9. Oktobar 2022. godine


Poster prezentacije 7. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 9. Oktobar 2022. godine

GENERALNI SPONZOR

Roche

ZLATNI SPONZOR

Amicus
novartis

SREBRNI SPONZOR

Takeda

BRONZANI SPONZOR

Pfizer
AstraZeneca

SPONZORI I IZLAGAČI

MSD
Gilead
Medicopharmacia
Novonordisk
Abbvie
Ewo Pharm
OctaPharma
Sandoz
Farmix
Rheilife
Hemofarm
Janssen
Kedrion
OktalPharm