RASPORED POSTER PREZETNACIJA ZA 08.10.2022.

8.10.2022 od 15:45 do 16:30
Moderator: doc. dr D. Jovanović
PRIMENA RUKSOLITINIBA KOD BOLESNIKA SA MIJELOFIBROZOM: 5 GODINA ISKUSTVA U SRBIJI.
Bogdanović A, Gotić M, Leković D, Ćojbašić I, Anđelković N, Perčić I, Vučić M, Stamatović D, Marković O, Urošević I.
DA LI SE PROMENIO PROFIL AKUTNIH LEUKEMIJA? ISKUSTVO SA OBJEDINJENIM IZVEŠTAJEM HEMATOLOŠKIH ISPITIVANJA.
Bogdanović A, Kraguljac Kurtović N, Đorđević V, Knežević V, Jovanović J, Dragović Ivančević T, Bižić S, Jaković Lj.
PRIMARNA ILI SEKUNDARNA EOZINOFILIJA?
Davidović D, Milojević Z, Marković N, Marković K, Vukosavljević N, Pavlović M, Marković-Dobrijević T, Čakarević M.
KAKO USPORITI PROGRESIJU PRIMARNE MIJELOFIBROZE?
Dragović A, Sretenović S, Anđelković T, Đurđević P, Aleksić S.
IMUNOFENOTIPSKA ANALIZA ĆELIJA PERIFERNE KRVI NA DIJAGNOZI HRONIČNE MIJELOMONOCITNE LEUKEMIJE.
Knežević V, Kraguljac-Kurtović N, Dragović Ivančević T, Jaković Lj, Jovanović J, Đorđević J, Leković D, Bogdanović A.
PROCENA KARDIOVASKULARNOG RIZIKA I UČESTALOST KARDIOVASKUARNIH DOGAĐAJA KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM NA TERAPIJI INHIBITORIMA TIROZIN KINAZE – ISKUSTVO JEDNOG CENTRA.
Perčić I, Dokić M, Urošević I, Dragičević Jojkić M, Bjelogrlić D, Agić D, Vlaisavljević N, Sekulić B, El Farra A, Savić I.
PREDIKTIVNI FAKTORI ZA ODGOVOR NA TERAPIJU RUKSOLITINIBOM I PREŽIVLJAVANJE KOD BOLESNIKA SA MIJELOFIBROZOM – ISKUSTVO JEDNOG CENTRA.
Perčić I, Dokić M, Urošević I, Vranješ M, Bjelogrlić D, Savić A, Milošević I, Rajić N, El Farra A, Tomić M.
JAK2V617F MUTACIJA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK KOMPLIKACIJA KOD PACIJENATA SA PRIMARNOM MIJELOFIBROZOM.
Simonović E.
JAK2V617F MUTACIJA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK HEMORAGIJSKIH KOMPLIKACIJA KOD PACIJENATA SA FILADELFIJA NEGATIVNIM MIJELOPROLIFERATIVNIM NEOPLAZMAMA.
Simonović E.
HRONIČNA MIJELOIDNA LEUKEMIJA NAKON LEČENJA HODGKINOVOG LIMFOMA - PRIKAZ SLUČAJA.
Smiljanić M, Leković D, Todorović-Balint M, Jovanović J, Bogdanović A.
KOEZISTENCIJA MIJELOIDNE I LIMFOIDNE NEOPLAZME: IZAZOVI U LEČENJU KROZ PRIKAZ SLUČAJA.
Smiljanić M, Leković D, Peruničić-Jovanović M, Vuković V, Antić D, Mihaljević B.


8.10.2022 od 15:45 do 16:30
Moderator: Prim. Dr I. Savić
ZNAČAJ GENETSKIH MUTACIJA U DIJAGNOSTICI I PRAĆENJU FILADELFIJA HROMOZOM NEGATIVNIH MIJELOPROLIFERATIVNIH NEOPLAZMI.
Miketić I, Vujičić V, Popović A, Rubežić I, Šaban J, Đurđić D.
BOLESNICA SA UROĐENIM DEFICITOM ANTITROMBINA III NA SUPSTITUCIONOJ TERAPIJI KONCENTRATOM ANTITROMBINA III TOKOM TRUDNOĆE – PRIKAZ SLUČAJA.
Mladenović A, Vučić M, Nikolić V, Golubović I.
PRIKAZ TRUDNICE SA DIFUZNIM B KRUPNOĆELIJSKIM LIMFOMOM KOJA JE DIJAGNOSTIKOVANA I PRIMILA IMUNOHEMIOTERAPIJU NA MEHANIČKOJ VENTILACIJI.
Nikolić V, Drašković D, Vučić M, Ćojbašić I, Vuković N, Janković R, Bogdanović A, Janačković V, Milić V, Mitić D, Lilić B, Golubović I, Mladenović A, Banković Veličković S.
IBRUTINIB U RELAPS/REFRAKTARNOM MANTL ĆELIJSKOM LIMFOMU (R/R MCL) – ISKUSTVO JEDNOG CENTRA.
Petković I, Jevtić M, Popović A.
POLATUZUMAB –VEDOTIN + BENDAMUSTIN + RITUXIMAB U RELAPS / REFRAKTARNOM DIFUZNOM B KRUPNOĆELIJSKOM LIMFOMU (R/R DBKL) –STUDIJA SERIJE SLUČAJA JEDNOG CENTRA.
Petković I, Popović A, Jevtić M.
OPERACIJA HEPATOCELULARNOG KARCINOMA I POSTOPERATIVNI TOK KOD PACIJENTA SA UMERENO TEŠKIM OBLIKOM HEMOFILIJE A - PRIKAZ SLUČAJA.
Rajić N, Mićanović B, Urošević I, Savić A, Milošević I, Perčić I, Agić D, El Farra A, Raković N, Jovanović J.
IZAZOVI U LEČENJU PACIJENTA SA ITP I TROMBOHEMORAGIJSKIM KOMPLIKACIJAMA.
Smiljanić M, Pantić N, Pravdić Z, Virijević M, Leković D, Mitrović M, Suvajdžić-Vuković N.
ZNAČAJ TROMBOCITNIH INDEKSA ZA TROMBOZU KOD PACIJENATA SA ANTIFOSFOLIPIDNIM SINDROMOM.
Stanisavljević N, Stojanović Lj, Djoković A, Marković O, Živković R, Divac A, Radovanović D, Marisavljević D.
UTICAJ DUGOTRAJNE PRIMENE EMICIZUMABA NA PARAMETRE IMUNOLOŠKOG SISTEMA I SEROLOŠKE MARKERE VIRUSNIH BOLESTI.
Vlajin S, Bodrožić J, Kraguljac Kurtović N, Dragović Ivančević T, Miljić P.
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ I KLINIČKA PRIMENLJIVOST KOMORBIDITETNIH INDEKSA KOD BOLESNIKA SA MULTIPLIM MIJELOMOM: IMWG I SARC-F SKOR.
Vukosavljević N, Milojević Z, Marković K, Sretenović A, Mitrović Marko, Marković N, Davidović D, Pavlović M, Marković- Dobrijević T, Čakarević M, Bila J.
POVIŠENE VREDNOSTI TROMBOCITA U ITP-u TOKOM COVID 19 INFEKCIJE I TERAPIJE TPO AGONISTIMA.
Vukosavljević N, Milojević Z, Marković K, Marković N, Davidović D, Pavlović M, Marković-Dobrijević T, Čakarević M.
8.10.2022 od 15:45 do 16:30
Moderator: asist. dr V. Vuković
PROGRESIVNA LIMFOCITOZA TOKOM KOVID19 INFEKCIJE KOD PACIJENATA SA HLL.
Bukurecki I, Divac A, Radovanović D, Stanisavljević N, Živković R, Marković O.
ANALIZA KLINIČKIH KARAKTERISTIKA I PROGNOZE PACIJENATA SA MULTIPLIM MIJELOMOM I KOVID-19 INFEKCIJOM - ISKUSTVA TRI KOVID CENTRA.
Bukurecki I, Divac A, Radovanović D, Stanisavljević N, Živković R, Cvetković Z, Marković K, Marković O.
HRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA SA PLAZMOCITNOM DIFERENCIJACIJOM.
Ilić Sabo J, Ćuk D, Ivić S, Lakić T.
INTERIM PET/CT KAO PROGNOSTIČKI FAKTOR KOD OBOLELIH OD HODGKINOVOG LIMFOMA.
Popović L, Popović M, Matovina-Brko G, Petrović D.
PRIMENA IBRUTINIBA U LEČENJU BOLESNIKA SA R/R MANTLE ĆELIJSKIM LIMFOMOM I TEŠKOM TROMBOCITOPENIJOM - PRIKAZ SLUČAJA.
Raković N, Milošević I, Sekulić B, Rajić N, Agić D, Urošević I.
LEČENJE HRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE KOMBINACIJOM OBINUTUZUMABA I HLORAMBUCILA - ISKUSTVO KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE.
Raković N, Milošević I, Agić D, Rajić N, Urošević I, Perčić I, Vlaisavljević N, Savić A, Sekulić B, Savić I, El Farra A, Tomić V, Mićanović B, Jovanović J, Bjelogrlić D, Ilić J, Dokić M.
DIJAGNOSTIČKE DILEME T ĆELIJSKOG NON HODGKINOVOG ANGIOIMUNOBLASTIČNOG LIMFOMA.
Šaban J, Žarić E, Vujičić V, Popović A, Miketić I, Madžgalj D, Stojanović A.
KVALITET ŽIVOTA I PRODUKTIVNOST PACIJENATA S HEMOFILIJOM U CRNOJ GORI.
Žarić E, Kavarić M, Popović A, Vujičić V, Dapčević M, Bakić N, Ljubić D, Lončar D.
BRENTUKSIMAB VEDOTIN KAO LIJEK PRVE LINIJE ZA UZNAPREDOVALI HODGKINOV LIMFOM: PRIKAZ SLUČAJA.
Žarić E, Muminović S, Đurović M, Miketić I, Popović A, Đurđić D, Vukićević.
STEČENA HEMOFILIJA A I SISTEMSKA BOLEST VEZIVNOG TKIVA: PRIKAZ SLUČAJA.
Žarić E, Rubežić I, Šaban J, Muminović S, Đurović M, Stojanović A, Mikić N.
STEČENI VON WILLEBRANDOV SINDROM U IGM MONOKLONANOJ GAMAPATIJI KAO PREZENTACIJA LIMFOPLAZMOCITNOG LIMFOMA.
Žarić E, Rubežić I, Šaban J, Muminović S, Madžgalj D, Vujičić V, Đurović M, Marojević S.
8.10.2022 od 15:45 do 16:30
Moderator: Doc. dr I. Tijanić
AKUTNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA KAO RETKA KOMPLIKACIJA AUTOIMUNE HEMOLIZNE ANEMIJE – PRIKAZ SLUČAJA.
Apostolović Stojanović M, Trbojević J, Marjanović Z.
PRIKAZ SLUČAJA BOLESNIKA SA TROMBOTIČKOM MIKROANGIOPATSKOM TROMBOCITOPENIJOM.
Apostolović Stojanović M, Dejanović T, Dragišić T, Maneski M, Rajić Z, Dimić M.
MEDIJASTINALNA MASA SA KLINIČKOM PREZENTACIJOM AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA KOD MLADOG BOLESNIKA - PRIKAZ SLUČAJA.
Apostolović Stojanović M, Stojanović A, Nikolić A, Ristanović A, Nikolić N, Lalošević M, Vukomanović V.
RELAPS EVANSOVOG SINDROMA NAKON DRUGE DOZE BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH) COVID-19 VAKCINE.
Cvetković M, Mitrović M, Virijević M, Pantić N, Pravdić Z, Suvajdžić Vuković N.
PRETEĆA RUPTURA SLEZINE KOD PACIJENTA SA REFRAKTARNOM AIHA-OM.
Cvetković M, Pantić N, Pravdić Z, Sabljić N, Virijević M, Suvajdžić Vuković N, Mitrović M.
UPOREĐIVANJE RESORPCIJE DVA DVOVALENTNA PREPARATA GVOŽĐA U DIGESTIVNOM TRAKTU.
Dapčević M, Đurđić D, Odalović N.
PRIMJENA SAVREMENIH TERAPIJSKIH MODALITETA KOD PACIJENTA OBOLJELOG OD R/R MULTIPLOG MIJELOMA.
Dapčević M, Bakić N, Vukićević A, Đurđić D.
PRIKAZ SLUČAJA: TERAPIJA AZACITIDNOM U KOMBINACIJI SA VENETOKLAKSOM KOD PRETHODNO NELIJEČENIH STARIJIH PACIJENATA SA AKUTNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM.
Dapčević M, Đurđić D, Bakić N, Vukićević A.
UČESTALOST FLT3 I NPM1 MUTACIJA KOD ODRASLIH PACIJENATA SA AKUTNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM.
Đorđević V, Bižić Radulović S, Virijević M, Mitrović M.
KORELACIJA CITOGENETIKE I STEPENA FIBROZE KOŠTANE SRŽI U PRIMARNOJ FIBROZI.
Đorđević V, Peruničić Jovanović M, Soldatović I, Bižić Radulović S.
DEFICIT FXI - PRIKAZ BOLESNIKA.
Milivojević G, Bodrožić J, Miljić P, Leković D, Antić D, Milivojević I, Antonijević N.
SPLENOMEGALIJA KAO PRVA MANIFESTACIJA ABERNETHY MALFORMACIJE - PRIKAZ BOLESNIKA.
Milivojević G, Maneski M, Leković D, Milivojević M, Smiljanić M, Milivojević.

Kliknite na određeni dan kako bi ste videli detaljan raspored za taj dan.

6. Oktobar 2022. godine

7. Oktobar 2022. godine

8. Oktobar 2022. godine

9. Oktobar 2022. godine


Oralne prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Oralne prezentacije 9. Oktobar 2022. godine


Poster prezentacije 7. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 9. Oktobar 2022. godine

GENERALNI SPONZOR

Roche

ZLATNI SPONZOR

Amicus
novartis

SREBRNI SPONZOR

Takeda

BRONZANI SPONZOR

Pfizer
AstraZeneca

SPONZORI I IZLAGAČI

MSD
Gilead
Medicopharmacia
Novonordisk
Abbvie
Ewo Pharm
OctaPharma
Sandoz
Farmix
Rheilife
Hemofarm
Janssen
Kedrion
OktalPharm